KEMENANGAN OPOSISI MALAYSIA

PEMILU Malaysia ka­li ini menjadi pe­mi­lu yang paling he­boh dan his­to­ris. Baru ter­jadi pertentangan ta­jam an­ta­ra guru dan murid,  an­tara se­nior dan junior,  an­ta­ra mantan per­dana menteri ­de­ngan per­da­na menteri da­lam sejarah po­li­tik Malaysia se­jak ke­mer­de­ka­an­nya. Ini ju­ga pertama kali ter­ja­di tokoh pen­ting UMNO ­ber­ko­laborasi de­ngan mantan mu­suh po­l­i­tik­nya untuk tidak se­ka­dar me­menangi pemilu, tetapi ju­ga…

Read More